Kanon på Hovedøya

Kanon på Hovedøya

Kanon på Hovedøya

opp