Salgsbetingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt.

For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning.
Våre kunder plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

 1. Avtalevilkår
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt eller følger av ufravikelig forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven.
Salgs- og leveringsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev eller lignende.
Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.
 2. Tilbud og priser
  Ved individuelle pristilbud oppgis pris inkl. mva. og offentlige gebyrer. I Aker Lås generelle prislister er alle priser oppgitt eks. mva og offentlige gebyrer. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder forbehold om endringer i innkjøpspriser og valutakurs. Tjenester faktureres etter Aker Lås til enhver tid gjeldende standard timepriser.
Rabatter og priser som avviker fra Aker Lås standard betingelser må være skriftlig avtalt.
 3. Levering
  Produktet skal være leveringsklart til avtalt leveringstid. Dersom det ikke er inngått avtale om leveringstid, skal produktet leveres uten unødig opphold. Hvis kunden ikke kan hente eller motta produktet til avtalt tid, vil lagring besørges for kundens regning og risiko.
Bestillinger er bindende, men avbestilling kan skje før levering mot Aker Lås til enhver tid gjeldende avbestillingsgebyr. Dersom avbestillingsgebyret ikke dekker det faktiske tap Aker Lås påføres ved avbestillingen, skal kunden isteden erstatte Aker Lås tap.
 4. Frakt
  Eventuell frakt må avtales særskilt. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved Aker Lås egen distribusjon av produktene.
 5. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelser ved kjøp av varer er kontant ved levering/henting, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Bestillingsvarer og varer som produseres etter spesifikasjon betales kontant ved bestilling.
Ved store leveranser og bestillinger kan Aker Lås kreve forskuddsbetaling med inntil 50 % ved bestilling og resten ved overlevering. Fraktkostnader kan alltid kreves forskuddsbetalt. Med store leveranser menes leveranser over NOK 100 000,- inkl. mva.
Ved kjøp av tjenester faktureres kunden basert på timelister, med 14 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt.
Ved utstedelse av faktura kan Aker Lås kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste.
Purregebyr påløper etter gjeldende prisliste. Ved mislighold av en eller flere av Aker Lås fordringer, forfaller alle Aker Lås fordringer mot kunden straks til betaling og Aker Lås har rett til å holde eventuelle gjenstående leveranser tilbake inntil betaling er mottatt.
 6. Salgspant
  Aker Lås har salgspant i solgte gjenstander inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Aker Lås.
 7. Produktegenskaper
  Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses individuelt, er det kundens ansvar å spesifisere hvilke tilpasninger som skal gjøres. Kunden bærer risikoen for at de spesifikasjoner som gis er korrekte og tilstrekkelige. For øvrig gjelder forbrukerkjøpsloven § 48.
 8. Reklamasjon
  Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller tjenesten, plikter kunden innen rimelig tid (maksimalt to måneder) etter at mangelen ble/burde blitt oppdaget å gi skriftlig melding om dette til Aker Lås.
Dersom ikke annet er avtalt, har forbrukeren rett til å bytte varen innen 14 dager etter at varen er levert. Ved bytte kan forbrukeren velge mellom en annen vare med verdi tilsvarende salgssummen eller rett til tilsvarende prisreduksjon ved annet kjøp hos Aker Lås. Forbrukeren kan likevel ikke bytte varen dersom bytte vil være uforenlig med varens beskaffenhet, føre til verdiforringelse eller innebære en urimelig kostnad for Aker Lås. Rett til å bytte gjelder ikke dersom varen er tilvirket eller spesielt for kjøperen. Originalkvittering må fremvises.
Utbedring av omforente reklamasjonsforhold utføres i ordinær arbeidstid mellom kl 08:00 – 16:00 dersom ikke annet er avtalt skriftlig. For øvrig henvises det til forbrukerkjøpslovens bestemmelser om reklamasjon.
 9. Ansvarsforhold
  Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kunden reklamerer over rettidig, er Aker Lås forpliktet til å avhjelpe. Aker Lås avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Krav om utbedring eller omlevering forutsetter at gyldig kjøpsbevis kan framvises som viser at reklamasjonsfrister er overholdt.
 Aker Lås mangelsansvar er under enhver omstendighet beløpsmessig begrenset til det leverte produktet/tjenestens verdi. Aker Lås er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
 10. Leveringshindringer/Force Majeure
  Hvis det inntrer forhold utenfor Aker Lås kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Aker Lås oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Aker Lås uten ansvar for følgene derav.
 11. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kunden bor. For enhver tvist som måtte oppstå mellom partene om ytelser etter denne avtalen, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.
 12. Personvernpolicy
  For nærmere informasjon om hvordan Aker Lås håndterer og behandler dine personopplysninger, se Aker Lås Privacy center og Personvernpolicy.
  1. Avtalevilkår Disse salgs- og leveringsbetingelser, samt Aker Lås generell info og forbehold, gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt. For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning. Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.
  2. Tilbud og priser Alle priser er oppgitt eks. mva. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder forbehold om endringer i innkjøpspriser og valutakurs. Skriftlige tilbud er gyldige i 2 mnd, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Tjenester faktureres etter Aker Lås til enhver tid gjeldende standard timepriser. Rabatter og priser som avviker fra Aker Lås standard betingelser må være skriftlig avtalt.
  3. Leveringstid Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt Aker Lås har mottatt ordrebekreftelse signert av kunde, til varen er leveringsklar og tjenesten er levert. Oppgitt leveringstid forutsetter at kunden har gjort nødvendige forberedelser på monteringsstedet slik at leveransen kan skje med kontinuerlig fremdrift, uten forsinkelser. Bestillinger er bindende. Eventuelle ønsker om avbestilling aksepteres mot at økonomiske tap dekkes av kunde (minimum 40% av salgsverdi). Ved kjøp av spesialprodukter, eller varer og systemer som tilpasses/produseres etter kundens spesifikasjoner, vil ikke avbestilling være mulig.
  4. Frakt og forsikring Varer leveres Ex. Works. Eventuell frakt skjer på kundens regning og risiko.
  5. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser ved kjøp av varer er kontant ved levering/henting, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Aker Lås fakturerer løpende etter tilført mengde og kan kreve forskuddsfakturering ved bestilling. Med tilført mengde menes enten tilført byggeplass eller tilført prosjektlager hos Aker Lås. Dersom ikke annet er avtalt gjelder 14 dagers betalingsfrist. Ved utstedelse av faktura kan Aker Lås kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste. Ved forsinket betaling beregnes 12 % rente pro anno. Purregebyr påløper etter gjeldende prisliste. Ved mislighold av en eller flere av Aker Lås fordringer, forfaller alle Aker Lås fordringer mot kunden straks til betaling.
  6. Salgspant Aker Lås har salgspant/eiendomsrett i leverte varer inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Aker Lås.
  7. Produktegenskaper Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses er det kundens ansvar å spesifisere tilpasningen.
  8. Reklamasjon Kunden plikter å kontrollere mottatte varer ved mottak. Retur av varer kan bare skje ved reklamasjon og etter avtale med Aker Lås, med påført pakkseddel- og faktura nummer. Aker Lås er bare ansvarlig for mangel dersom Kjøperen har gitt skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, eller kunden burde ha oppdaget mangelen – dog ikke senere enn 2 år. Utbedring av omforente reklamasjonsforhold utføres i ordinær arbeidstid mellom kl 08:00 – 16:00 dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
  9. Ansvarsforhold Aker Lås er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering/beskrivelser som kjøper har ansvaret for, feil ved annen installasjon, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner. Aker Lås svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. Aker Lås ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det vederlag som er betalt for varen/tjenesten.
  10. Prosjektleveranser Kunden er ansvarlig for at alle nødvendige forberedende arbeider er utført i tide og innen eventuell avtalt frist og at Aker Lås har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Ved forsinket levering som skyldes Kunden, kan Aker Lås kreve betaling som om oppdraget var utført til avtalt tid, med tillegg av eventuelle kostnader som følge av forsinkelsen. Kunden skal stille rom for sikker, midlertidig lagring av varene på/ved arbeidsstedet, og sikre at Aker Lås får tilgang til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.
  11. Personvernpolicy
   For nærmere informasjon om hvordan Aker Lås håndterer og behandler dine personopplysninger, se Aker Lås Privacy center og Personvernpolicy.

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt.
Hvis annet ikke er nevnt i forespørsel eller i dette dokument gjelder Norsk Standard NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8415, NS 8416 eller NS 8417 for leveransen. Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe til veie nødvendig underlag som beskrivelse, kravspesifikasjon og tegninger, og må også bære kostnaden for dette. Kunde har ansvaret for å avklare grensesnitt.

Tilbud og priser

Ved skriftlig tilbud eller avtale indeksreguleres prisen fra tilbudets utløpsdato til ferdigstillelsesdato, uavhengig av bestillingsdato. Indeksregulering omfatter både varer og tjenester.

Prosjektering

Ved omprosjektering forutsetter vi at endrede dokumenter er tydelig merket med aktuelle endringer. Endringer etter at tilbudet er gitt, prises og faktureres som tillegg. Dette gjelder også regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser. Dersom tilbud gis under utførelsen, skal prisene i slike tilbud prisreguleres.

Låssystem

Dersom ikke annet er nevnt, tilbys patenterte systemsylindre i distributørnivå for dørbladtykkelse 40-55mm. Nøkler er ikke medtatt.

Dørleverandør

Tilbudet inkluderer ikke produkter som blir levert fra dørleverandøren som: hengsler, låskasser, mekaniske sluttstykker, karmoverføringer inklusive rørtrekk i dør, bakkantsikringer, kant- og automatskåter, espagnoletter, sparkeplater, heveterskler og dørkikkerter. Dette er i henhold til rollefordelingen i NS 3919. Aker Lås har ikke ansvar for koordinering mot dørleverandøren, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dørautomatikk

Dersom tilbudet inneholder dørautomatikk gjør vi oppmerksom på at det må være tilstrekkelig godt skruefeste (forsterket) i vegg over dør og karm. Dørautomatikk monteres som std på innside av dør (karmside), med skyvende funksjon. Tilstrekkelig klaring/plass over karm for plassering av automatikken er derfor påkrevd. 230V driftsspenning og UPS er ikke medtatt i vårt tilbud med mindre det er beskrevet. Tilbudt automatikk forutsetter at bygget har balansert ventilasjon og at Low Energy kan benyttes for å tilfredsstille kravene i NS EN 16005 uten bruk av sensorlister.

Elektroleverandør

Grensesnitt elektroleverandør. 230v strøm, kabling og føringsveier forutsettes levert av elektriker og er ikke medtatt i vårt tilbud. Ved delleveranse (mekanisk/elektro mekanisk) i dørmiljø, avsluttes vår kabelføring over dør, eller terminert i grensesnittboks dersom det er beskrevet.
Plassering av tilbudt utstyr skjer i henhold til gjeldende forskrifter dersom ikke ARK/RIE i forkant av montering har beskrevet annet.

Dørleveranse

Hvis tilbudet inneholder leveranse av dører, må lysåpninger være tilpasset og forsterket for dørblad og karm. Alle lysåpninger må være komplett ferdig for seriemontering av dører i produksjonsområdet.

Kommunikasjon

E-post til avtalt adresse regnes som skriftlig kommunikasjon dersom ikke annet er avtalt.

Ansvarsrett

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller ikke krav til ansvarsrett for vårt fagområde, og følgelig har vi ikke sentral eller lokal godkjenning.

Monteringsforutsetninger

Vi har beregnet kun hele arbeidsdager ved hvert oppmøte på byggeplass, såfremt annet ikke fremgår av fremdriftsplan eller annen styringsplan. Utkalling utover dette betraktes som regningsarbeid. Alle veggflater skal være ferdige og dører (dørblad og karm) skal være innsatt, justert og kunne lukkes, samt være tilgjengelig for fortløpende seriemontering i produksjonsområdet. Dette gjelder også for føringsveier levert av elektro. Dørblad og karm skal være forberedt for, og hvis nødvendig være forboret, gjenget og forsterket for de tilbudte produkter. Etterjustering av dørlukkere og annet beslag utføres en gang etter montasje. Ventilasjonsanlegget skal da være innregulert.

Rigg og drift

Et egnet låsbart oppbevaringsrom for materiell må stilles til vår disposisjon i anleggsområdet under hele utførelsesperioden.

Rydding etter eget arbeid

Vi er kun ansvarlig for opprydning og rengjøring etter eget arbeid. Eventuelle krav om dette, skal dokumenteres skriftlig og varsles oss fortløpende for eventuell godkjenning.

Felleskostnader

Generelle felleskostnader i forbindelse med vakthold, rengjøring og malingsflikk er ikke med i vår kalkulasjon og vi dekker således ikke slike kostnader.

HMS/KS

Vi har systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Ved rehabiliteringsarbeid tar vi forbehold om arbeid i asbestholdig materiale. Nødvendig kontroll av mistenkelig materiale og eventuell sanering av dette utføres i tilfelle av dere. Aker Lås har eget kvalitetssikringssystem med prosedyrer for eget arbeid.

Kontroll/prøving

Det er beregnet en befaring/test utover vår egen funksjonstest. Befaringer og tester utover dette vil bli fakturert etter medgått tid.

Endrings- og regningsarbeid

Endrings- og/eller regningsarbeid utføres kun ved skriftlig bestilling. Arbeid som bestilles nær en overtakelse eller en delovertakelse, kan ikke forventes utført før etter overtakelsen. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid.

Forsinkelse/fremdrift

Ved forsinkelse eller forlengelse utover avtalt tidsrom for produksjon reguleres prisen på den leveransen som utføres senere i henhold til SSBs indeks for boligblokk. Forseringskostnader som følge av endring i avtalt fremdrift medfører priskonsekvens.

Avbestilling og retur

Ved betydelige endringer (avbestilling) av enkelte poster tas forbehold om enhetsprisene for de øvrige postene i tilbudet.
Allerede innkjøpte produkter, samt produsert systemsylindere krediteres ikke ved retur. Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak fra denne hovedregelen kan kun skje for lagerførte varer når helt spesielle grunner foreligger og under forutsetning av at varene og emballasjen er i prima stand mot Aker Lås til enhver tid gjeldende avbestillingsgebyr. Dersom avbestillingsgebyret ikke dekker det faktiske tap Aker Lås påføres ved avbestilling, skal kunden isteden erstatte det økonomiske tapet som Aker Lås lider som følge av avbestillingen.

Eiendomsrett materialer

Aker Lås har salgspant i solgte gjenstander inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Aker Lås. Retten til salgspant gjelder med de begrensninger som er beskrevet i panteloven §§ 3-14 flg. Så lenge Aker Lås har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde materiell forsvarlig vedlikeholdt. Videresalg av materiell må ikke forekomme.

Service og vedlikehold

Eiendomsbesitter er ansvarlig for å besørge nødvendig service og vedlikehold etter installasjon. Dette er et krav blant annet for å oppfylle NS – EN 16005:2012 og for at garantier og reklamasjonsrett skal gjøres gjeldende.

Personvernpolicy

For nærmere informasjon om hvordan Aker Lås håndterer og behandler dine personopplysninger, se Aker Lås Privacy center og Personvernpolicy.

opp